Godziny graniczne zleceń

  1. Zlecenia płatnicze złożone w Banku do godziny granicznej są realizowane w danym dniu roboczym tzn. następuje obciążenie rachunku Klienta i przekazanie zlecenia płatniczego do rozliczeń międzybankowych. Moment uznania rachunku dostawcy (Banku) odbiorcy wskazany jest w załączniku poniżej.
  2. Zlecenia płatnicze złożone po godzinach granicznych oraz w dniach nie będących dniem roboczym uznaje się za przyjęte do realizacji przez Bank w kolejnym dniu roboczym.
  3. W przypadku zmian godzin sesji przez KIR SA lub CRE w SGB-Banku S.A. godziny graniczne mogą ulec zmianie.
  4. Za maksymalny czas realizacji przelewu krajowego uznaje się termin liczony od momentu przyjęcia zlecenia płatniczego przez Bank do momentu uznania rachunku dostawcy odbiorcy, najpóźniej do końca następnego dnia roboczego. W przypadku realizacji zleceń płatniczych składanych w formie papierowej termin ten może ulec wydłużeniu o 1 dzień roboczy.
  5. Uznanie rachunku bankowego posiadacza rachunku w obrocie krajowym następuje z datą waluty tego dnia roboczego, w którym nastąpił wpływ środków pieniężnych do Banku pod warunkiem, iż dyspozycja będzie zawierała niezbędne dane umożliwiające zaksięgowanie środków piniężnych na odpowiednim rachunku bankowym.