Aktualne kursy walut: 19.07.2024 r.

Kupno
Sprzedaż
EUR
4.0913
4.4779
USD
3.7581
4.1130
GBP
4.8565
5.3160

Sprawdź pełne notowanie »

Zostań udziałowcem

Zostań udziałowcem

Członkiem Banku Spółdzielczego w Krotoszynie może być osoba fizyczna mająca pełną zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.

Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie deklaracji, która powinna być złożona pod rygorem nieważności na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej.

Członek Banku ma prawo:

  1. do wybierania i do bycia wybieranym do organów Banku na zasadach określonych w Statucie,
  2. do otrzymania odpisu obowiązującego Statutu Banku,
  3. do otrzymania odpisów regulaminów wydanych na podstawie Statutu,
  4. do zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta,
  5. do zaznajamiania się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad organów Banku, protokołami lustracji, umowami zawieranymi przez Bank z osobami trzecimi,
  6. do żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Banku wniosków dotyczących jego działalności,
  7. do udziału w nadwyżce bilansowej,
  8. do żądania udostępnienia mu do wglądu protokołu lustracji oraz wniosków polustracyjnych oraz informacji o ich realizacji.

Członek Banku jest zobowiązany wnieść wpisowe w wysokości 10 zł oraz zadeklarować co najmniej 1 udział w przypadku osoby fizycznej lub co najmniej 5 udziałów w przypadku osoby prawnej. Wysokość jednego udziału wynosi 200 zł.

Wszyscy członkowie maja równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.