Aktualne kursy walut: 14.06.2024 r.

Kupno
Sprzedaż
EUR
4.2594
4.5231
USD
3.9916
4.1914
GBP
5.0625
5.3155

Sprawdź pełne notowanie »

Gwarancje BFG

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny

  Depozyty Banku Spółdzielczego w Krotoszynie objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

  Źródłem praw i obowiązków związanych z gwarantowaniem depozytów są przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

  Wysokość gwarancji BFG:

  • jeśli kwota depozytów nie przekracza równowartości w złotych 100 000 euro - gwarantowana jest w całości,
  • W przypadku, gdy Klient posiada kilka depozytów w Banku, są one sumowane, a suma podlega limitowi równowartości w złotych 100 tys. euro. W przypadku rachunków wspólnych, limit równowartości w złotych 100 tys. euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie.

  Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe (niezależnie od waluty rachunku wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych):

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych.

  Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki zdeponowane przez:

  • Skarbu Państwa,

  • Narodowego Banku Polskiego,

  • banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe,

  • kas i Kasy Krajowej w rozumieniu Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,

  • Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

  • instytucji finansowych w rozumieniu rozporządzenia CRR1,

  • firm inwestycyjnych i uznanych firm inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia CRR1,

  • osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów,

  • krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

  • funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

  • otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

  • jednostek samorządu terytorialnego,

  • organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Capital Requirements Regulation, CRR)

Gwarancjami BFG nie są objęte także wpłaty z tytułów wkładów członkowskich, udziałów i wpisowego do banków spółdzielczych i SKOK-ów, pieniądz elektroniczny oraz środki na rachunkach do równowartości 2,5 euro w złotych, jeżeli nie dokonano na nich żadnych obrotów w okresie ostatnich 2 lat.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

  • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
  • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.