Aktualne kursy walut: 27.05.2024 r.

Kupno
Sprzedaż
EUR
4.1516
4.4085
USD
3.8318
4.0237
GBP
4.8885
5.1319

Sprawdź pełne notowanie »

Strategia ESG

Banki pełnią kluczową funkcję w transformacji gospodarki – finansując niezbędne inwestycje klientów, integrując szanse i ryzyka związane z ESG w ocenie inwestycji i finansowania. Dzięki Taksonomii UE po raz pierwszy opracowano jednolite ramy działań i inwestycji przyjaznych dla klimatu i środowiska.

Misja, charakter i tradycja Banku zobowiązują Bank do zarządzania wpływem na społeczeństwo i środowisko w sposób odpowiedzialny. Bank starając się działać w sposób zrównoważony, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom udziałowców i klientów, łącząc sukces finansowy z działaniami na rzecz społeczeństwa i środowiska. Dokumentem porządkującym podejście do zarządzania zrównoważonym rozwojem, w tym wspomagającym zarządzanie ryzykiem ESG jest Strategia ESG Banku Spółdzielczego w Krotoszynie na lata 2023-2026.

W Strategii ESG Bank Spółdzielczy w Krotoszynie określa trzy główne filary strategiczne skupione na kwestiach środowiskowych, społecznych, ładu organizacyjnego/korporacyjnego. Są nimi:

1) Filar zrównoważonych finansów(E- środowisko ),

2) Filar zrównoważone portfolio(S- społeczeństwo),

3) Filar zarządzanie ryzykiem ESG(G- ład organizacyjny/ korporacyjny).

Działania Banku oparte są na założeniach Agendy 2030 i skupiają się wokół jej 7 celów zgodnych z działalnością CSR Banku, przy jednoczesnej komunikacji 17 celów Agendy ONZ. Działaniom tym zostały przypisane konkretne inicjatywy.

Agenda 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju jest deklaracją Organizacji Narodów Zjednoczonych podpisaną w 2015 r i stanowi uniwersalny i ambitny plan rozwoju dla świata. Polska podpisała ją wraz ze 192 państwami członkowskimi ONZ i tym samym zadeklarowała ich realizację. Agenda skupia się na trzech dużych obszarach – gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Zawiera 17 celów i 169 zadań.

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju będzie możliwa tylko przy aktywnym zaangażowaniu się biznesu, instytucji finansowych i organizacji ze względu na skalę i poziom złożoności zagadnienia. Potrzebne są nie tylko te duże globalne wyzwania, ale nawet i te najmniejsze lokalne, aby cele mogły zostać osiągnięte. Każdy ma swoją rolę do odegrania, również nasz Bank, nasi pracownicy, klienci, kontrahenci. To jest nasza odpowiedzialność za świat, który zostawimy naszym dzieciom i wnukom. Czas na zdecydowane działania. Tu i teraz.

Dlatego Bank Spółdzielczy w Krotoszynie wspiera tezę, w myśl której prowadzenie nowoczesnego biznesu, to nie tylko zarabianie pieniędzy, ale również odpowiedzialność za ludzi, jakość ich życia, za środowisko naturalne oraz naszą planetę. Celem zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie jest budowanie długoterminowych relacji z klientami opartych o realizację wartości i komunikowanie celów wynikających z Agendy 2030. W naszych działaniach wspieramy cele wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które są najbardziej spójne z naszą działalnością biznesową i na realizację których mamy największy wpływ jako instytucja finansowa.

--------------------------------

W latach 2023-2026 będziemy realizować nasze cele strategiczne zgodnie z przyjętą przez bank strategią ESG opartą na trzech filarach strategicznych w myśl zasad Agendy 2030. Bank zakłada jednoczesną komunikację wszystkich 17 celów Agendy 2030 skupiając swoją uwagę na siedmiu celach.


--

---

 • angażujemy się w inicjatywy sportowe, charytatywne i prozdrowotne
 • wspieramy aktywnie sport
 • dążymy do zapewnienia jak najlepszego samopoczucia i opieki zdrowotnej swoim pracownikom

 • chcemy bardziej niż dotąd stawiać na współpracę ze szkołami, klubami sportowymi
 • podnosimy kwalifikacje pracowników poprzez szkolenia
 • chcemy edukować młode pokolenie i promować idee zrównoważonego rozwoju

 • wysokość wynagrodzenia jest ustalana z zachowaniem neutralności wynagrodzeń pod względem płci
 • równo traktujemy kobiety i mężczyzn w zakresie rozwoju i edukacji w miejscu pracy

 • promujemy rozwiązania niskoemisyjne
 • oferujemy produkty bankowe wspierające niskoemisyjność
 • dbamy o bezpieczeństwo, wygodę i komfort Klientów oraz pracowników
 • tworzymy przyjazne warunki pracy
 • nasze Placówki nabierają nowego charakteru, łącząc nowoczesność z ekologią

 • stawiamy na bezpieczeństwo, edukację, godną pracę i zdrowie pracowników
 • realizujemy programy ułatwiające dostęp do bankowości i usług finansowych
 • wiemy, że wszyscy pracownicy są dla nas ważni i mają wpływ na sukces
 • prowadzimy działalność w oparciu o obowiązujące regulacje prawne i najlepsze praktyki rynkowe
 • stosujemy zasady identyfikacji, zarządzania oraz ograniczania konfliktów interesów

 • realizujemy cele CSR oparte na zmniejszaniu nierówności społecznych
 • prowadzimy politykę płacową zaspokajającą potrzeby pracowników
 • stosujemy przejrzyste systemy wynagradzania i premiowania pracowników
 • przeciwdziałamy wykluczeniu w zakresie usług bankowych
 • etyczna sprzedaż jest jednym z najważniejszych wyznaczników naszego działania
 • pełnimy rolę edukacyjną dotyczy to zarówno nowoczesnych rozwiązań mobilnych jak i bezpieczeństwa korzystania z usług bankowych

 • bank zarządza ryzykiem ESG
 • wspieramy rozwój gospodarki niskoemisyjnej
 • finansujemy projekty zrównoważone