Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Krotoszynie

dodano: 2021-06-08

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krotoszynie zawiadamia, że zgodnie z § 15 Statutu w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 1000 w Ośrodku Gastronomiczno-Rekreacyjnym „Leśniczówka”, ul. Leśna 1 w Krotoszynie odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Krotoszynie.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Wnioskowej oraz Komisji ds. Odpowiedniości.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Krotoszynie.
 7. Przedstawienie zmian Statutu Banku Spółdzielczego oraz podjęcie uchwały.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku w 2020 roku i sprawozdania
  z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz rozpatrzenie wniosków
  i postulatów z zebrań Grup Członkowskich.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Krotoszynie
  za 2020 rok wraz z Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Sprawozdania Finansowego .
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
  w Krotoszynie.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady, sprawozdaniem z działalności Banku
  oraz sprawozdaniem finansowym.
 12. Przedstawienie zmian do Regulaminu Działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krotoszynie.
 13. Przedstawienie raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania członków organu Rady Nadzorczej i Zarządu Banku.
 14. Projekt podziału nadwyżki bilansowej.
 15. Przedstawienie kierunków działalności Banku Spółdzielczego.
 16. Przedstawienie przez Komisję ds. Odpowiedniości stanowiska w przedmiocie oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krotoszynie.
 17. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Rady,
  2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku w 2020 roku,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2020 rok,
  4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  5. uchwalenia Regulaminu Działania Rady Nadzorczej,
  6. oceny polityki wynagradzania członków organów Banku,
  7. podziału nadwyżki bilansowej,
  8. zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego,
  9. oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej,
  10. oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej,
  11. ustalenia górnej granicy zobowiązań Banku Spółdzielczego.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Przyjęcie wniosków Komisji Mandatowo-Wnioskowej.
 20. Zamknięcie Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku