Oświadczenie o rezydencji podatkowej dla celów CRS

dodano: 2019-10-15

Szanowni Państwo,


zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, Bank został zobligowany do weryfikacji statusu podatkowego Klientów, którzy otworzyli rachunek bankowy w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z obowiązkiem ustawowym Klienci, który otworzyli rachunek we wskazanym okresie proszeni są o określenie swojej rezydencji podatkowej na dzień otwarcia rachunku.

Prosimy o wypełnienie, podpisanie oraz dostarczenie załączonego oświadczenia o statusie CRS.

Informacja ta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, składana jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Oświadczenie może zostać:

  • złożone w najbliższym Oddziale Banku,
  • przesłane korespondencyjnie na adres:

Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14, 63-700 Krotoszyn,

W przypadku rachunków grupowych osób fizycznych, prosimy o uzupełnienie oświadczeń oddzielnie przez każdą z osób będących współposiadaczem rachunku.

Konsekwencją niedostarczenia oświadczenia w wyznaczonym terminie, zgodnie z ww. ustawą będzie przekazanie przez Bank informacji o Pani/Pana rachunku Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, jako rachunku niezidentyfikowanym czyli bez wskazania rezydencji podatkowej.