– Promocja kredytu na EKO inwestycje

Skorzystaj z promocyjnych warunków kredytu gotówkowego na EKO inwestycje

Poznaj promocyjne warunki oferty:

  • oprocentowanie zmienne od 6,82% *
  • prowizja przygotowawcza od 0 zł ***
  • nie wymagamy wkładu własnego
  • nawet 40% kwoty kredytu możesz przeznaczyć na własne potrzeby
  • długi okres kredytowania - nawet 8 lat
  • kwota kredytu do 100 tys. zł
  • aż 6 miesięcy na realizację inwestycji
  • bezpieczeństwo spłaty kredytu poprzez zawarcie umowy na wypadek śmierci **

Promocją objęty jest kredyt gotówkowy KREDYT EKO! w kwocie do 100 000 zł, z minimalnym okresem kredytowania 24 miesiące, zabezpieczony w formie ubezpieczenia na życie**. Dla kredytu objętego promocją oprocentowanie wynosi od 6,82%*, prowizja przygotowawcza od 0 zł***.

Dla reprezentatywnego przykładu kwota udzielonego kredytu 75.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 75.000,00 zł (koszt ubezpieczenia płatny za środków własnych Kredytobiorcy); okres kredytowania 60 miesięcy; oprocentowanie zmienne w początkowym 24-miesięcznym okresie kredytowania równe się sumie stawki bazowej WIBOR 12M i stałej marży w wys. 1,0 p.p., a następnie oprocentowanie zmienne w wys. 8,42% w stosunku rocznym wyliczone jako suma stawki bazowej WIBOR 12M i stałej marży Banku w wysokości 2,60 p.p.; kwota odsetek 14.870,75 zł; całkowity koszt kredytu wynosi 19.715,75 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 750,00 zł, odsetki od kredytu 14.870,75 zł, koszty usług dodatkowych 4.095,00 zł (koszt ubezpieczenia Kredytobiorcy – pakiet II); 60 równych miesięcznych rat: 59 rat równych po 1.497,85 zł i ostatnia rata wyrównująca w wysokości 1.497,60 zł; przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 10,730144%; całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 94.715,75 zł.

Kalkulacje sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

* Oprocentowanie kredytu objętego Promocją w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej jest zmienne i w skali roku równa się sumie stawki bazowej WIBOR 12M i stałej marży w wys. 1,0 p.p., po okresie 24 miesięcy oprocentowanie jest zmienne i stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 12 M i stałej marży w wys. 2,6 p.p. w skali roku, tj. 8,42% na dzień kalkulacji.

** Umowa ubezpieczenia na życie zawarta przez przynajmniej jednego z Kredytobiorców z zakładem ubezpieczeń współpracującym z Bankiem Spółdzielczym w Krotoszynie na sumę ubezpieczenia nie niższą niż kwota kredytu i na cały okres kredytowania, w umowie ubezpieczenia Bank Spółdzielczy w Krotoszynie wskazany będzie jako główny uposażony w zakresie ubezpieczenia na życie obejmującego pakiet II tj. śmierć Ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie choroby lub III tj. śmierć Ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie choroby, poważne zachorowanie Ubezpieczonego (w przypadku osób, które ze względu na wiek lub status zawodowy nie mogą skorzystać
z ubezpieczenia w pakiecie II lub III dopuszcza się ubezpieczenie na życie obejmujące pakiet I tj. śmierć Ubezpieczonego). Koszt ubezpieczenia zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia „Życie Komfort” Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.

*** Prowizja przygotowawcza wynosi: 0 zł – w przypadku, gdy przynajmniej jeden z Wnioskodawców posiada w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, na który wpływa/zadeklarowany został jako wpływ dochód, i dla którego udostępniono usługę bankowości elektronicznej (wg stanu na dzień złożenia wniosku); 1% kwoty kredytu – w pozostałych przypadkach.

Powyższe kalkulacje zostały sporządzone na dzień 02-02-2024 r.

Prowizje i opłaty

Zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie".

Poznaj szczegóły oferty u naszych doradców.