Kredyt gotówkowy na EKO inwestycje

Zrealizuj swoje plany i spełniaj marzenia, dbając jednocześnie o środowisko. Pamiętaj, że to nasze wspólne dobro. W tym celu skorzystaj z oferowanego przez nasz bank kredytu gotówkowego na EKO inwestycje!

Przeznaczenie kredytu:

 • zakup instalacji fotowoltaicznych,
 • zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego
  z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
  w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej,
 • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji,
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej,
 • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz
  z wykonaniem usługi docieplenia,
 • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu,
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji,
 • zakup sprzętu AGD A+++,
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków,
 • własne potrzeby konsumpcyjne klienta (jednocześnie ze wskazanymi powyżej).

Do kogo skierowana jest nasza oferta:

 • Osoby fizyczne, które zadeklarują, że środki z kredytu gotówkowego zostaną przynajmniej w 60% przeznaczone na cele związane z ochroną środowiska naturalnego.

Warunki kredytu gotówkowego na EKO inwestycje!

 • Okres kredytowania - od 1 miesiąca do 96 miesięcy,
 • Kwota kredytu - do 100 000 zł.
 • Oprocentowanie zmienne stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 12M i stałej marże Banku w wys. 2,6 p.p.
 • Zabezpieczenie kredytu - forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem. Obowiązkowym zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco oraz ubezpieczenie kredytobiorcy.
 • Wypłata kredytu - kredyt zostanie wypłacony jednorazowo, gotówkowo lub przelewem na rachunek wskazany przez Klienta.
 • Spłata kredytu - kredyt będzie spłacany w ratach miesięcznych równych lub malejących.

Skorzystaj z promocyjnych warunków kredytu gotówkowego na EKO inwestycje – JESTEM EKO Z SGB

Poznaj promocyjne warunki oferty:

 • oprocentowanie zmienne od 7,1% *
 • prowizja przygotowawcza od 0 zł ***
 • nie wymagamy wkładu własnego
 • nawet 40% kwoty kredytu możesz przeznaczyć na własne potrzeby
 • długi okres kredytowania - nawet 8 lat
 • kwota kredytu do 100 tys. zł
 • aż 6 miesięcy na realizację inwestycji
 • bezpieczeństwo spłaty kredytu poprzez zawarcie umowy na wypadek śmierci **

Promocją „JESTEM EKO Z SGB” objęty jest kredyt gotówkowy KREDYT EKO! w kwocie do 100 000 zł, z minimalnym okresem kredytowania 24 miesiące, zabezpieczony w formie ubezpieczenia na życie**. Dla kredytu objętego promocją oprocentowanie wynosi od 7,10%*, prowizja przygotowawcza od 0 zł***.

Dla reprezentatywnego przykładu kwota udzielonego kredytu 41 000 zł, całkowita kwota kredytu 41 000 zł (koszt ubezpieczenia płatny za środków własnych Kredytobiorcy); okres kredytowania 96 miesięcy; oprocentowanie zmienne w początkowym 24-miesięcznym okresie kredytowania równe stawce bazowej WIBOR 12M, a następnie oprocentowanie zmienne w wys. 9,70% w stosunku rocznym wyliczone jako suma stawki bazowej WIBOR 12M i stałej marży Banku w wysokości 2,60 p.p.; kwota odsetek 15 609,33 zł; całkowity koszt kredytu wynosi 19 601,33 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 410 zł, odsetki od kredytu 15 609,33 zł, koszty usług dodatkowych 3 582,00 zł (koszt ubezpieczenia Kredytobiorcy – pakiet II); 96 równych miesięcznych rat: 95 rat równych po 589,68 zł i ostatnia rata wyrównująca w wysokości 589,73 zł; przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,030714%; całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 60 601,33 zł.

Kalkulacje sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

* Oprocentowanie kredytu objętego Promocją w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej jest zmienne i w skali roku równa się stawce bazowej WIBOR 12M (marża wynosi 0 p.p.), po okresie 24 miesięcy oprocentowanie jest zmienne i stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 12 M i stałej marży w wys. 2,6 p.p. w skali roku, tj. 9,7% na dzień kalkulacji.

** Umowa ubezpieczenia na życie zawarta przez przynajmniej jednego z Kredytobiorców z zakładem ubezpieczeń współpracującym z Bankiem Spółdzielczym w Krotoszynie na sumę ubezpieczenia nie niższą niż kwota kredytu i na cały okres kredytowania, w umowie ubezpieczenia Bank Spółdzielczy w Krotoszynie wskazany będzie jako główny uposażony w zakresie ubezpieczenia na życie obejmującego pakiet II tj. śmierć Ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie choroby lub III tj. śmierć Ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie choroby, poważne zachorowanie Ubezpieczonego (w przypadku osób, które ze względu na wiek lub status zawodowy nie mogą skorzystać z ubezpieczenia w pakiecie II lub III dopuszcza się ubezpieczenie na życie obejmujące pakiet I tj. śmierć Ubezpieczonego). Koszt ubezpieczenia zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia „Życie Komfort” Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.

*** Prowizja przygotowawcza wynosi: 0 zł – w przypadku, gdy przynajmniej jeden z Wnioskodawców posiada w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, na który wpływa/zadeklarowany został jako wpływ dochód, i dla którego udostępniono usługę bankowości elektronicznej (wg stanu na dzień złożenia wniosku); 1% kwoty kredytu – w pozostałych przypadkach.

Powyższe kalkulacje zostały sporządzone na dzień 11-08-2023 r.

Prowizje i opłaty

Zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie".

Poznaj szczegóły oferty u naszych doradców.

Oblicz ratę!